Algemene Voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle fotografie door Wendy Verloop, handelt onder de naam: Wendy Verloop Fotografie. Bij het boeken van een fotoshoot of complete reportage gaat u akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Op alle rechtsbetrekkingen van Wendy Verloop Fotografie zijn tevens de Algemene Voorwaarden van de Fotografen Federatie van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 84/2011.

Gegevens fotograaf
Website: www.geboortefotografiebollenstreek.nl
Telefoon : 06 518 830 70
Kvk : –
BTW : NL170799864B01

Algemene Voorwaarden

Reservering
De reservering blijft tot 3 weken na de uitgerekende datum staan. Zonder berichtgeving van eventuele omstandigheden komt deze reservering na bovenstaande termijn automatisch te vervallen.

Indien de klant de opdracht voor een geboortereportage heeft uitgezet is hij uitgesloten van facebook acties en oproepen voor portfolio opbouw en/of promotiedoeleinden.

Een geboortereportage wordt alleen definitief gereserveerd na het bevestigen van de algemene voorwaarden van Wendy Verloop Fotografie én het betalen van de reserveringskosten. Van het totaalbedrag betreft dit 10%. Bij annulering van een geboekte geboortereportage zal dit bedrag, in geen enkel geval worden gerestitueerd.

Indien de klant gehoor heeft gegeven aan een oproep voor portfoliomateriaal, gebruik heeft gemaakt van de korting in ruil voor promotiedoeleinden en deze overeenkomst wil ontbinden na het opleveren van de reportage, dan vervalt de gegeven korting en dient het volledige bedrag van de standaard reportagekosten alsnog voldaan te worden.

Annulering/ziekte
Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) wordt u z.s.m. op de hoogte gesteld. Wendy Verloop Fotografie regelt een back-up fotograaf en het bestaande contract loopt gewoon verder. Hier kunnen geen rechten en/of garanties aan worden ontleend, echter Wendy Verloop Fotografie beschikt over een uitgebreid netwerk van (geboorte)fotografen die voor vervanging zorg kunnen dragen.

Mocht tijdens de opdracht blijken dat er om wat voor reden dan ook geen geschikte opnames gemaakt kunnen worden dan wordt de opdracht gestaakt. De reserveringskosten dienen in dit geval als compensatie voor de gereserveerde tijd en eventuele reis- en parkeerkosten. De klant of Wendy Verloop Fotografie moet tijdens de opdracht al aangeven dat er geen geschikte opnames gemaakt kunnen worden. Na de opdracht is dit niet meer mogelijk i.v.m. de geïnvesteerde uren in de sessie, selectie en bewerking.

Onmacht
Bij diefstal of plotseling (onverwachts) technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht, waaronder maar niet beperkt tot het verliezen of falen van computers, camera(s), geheugenkaarten of ongeval zal de opdracht voor zover mogelijk is naar beste kunnen worden uitgevoerd en/of bewerkt. De opdrachtgever kan Wendy Verloop Fotografie voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreken stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling. Bij tussentijdse verplaatsingen van locatie is Wendy Verloop Fotografie niet verantwoordelijk voor onverwachte vertragingen, of planfouten waardoor zij fotomomenten mist.

Betaling
Het bedrag voor de reportage dient, binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te worden, vóór aanlevering van de foto’s. De mogelijkheid bestaat om in 2 termijnen te betalen. De betalingen liggen dan een maand uiteen. Fotobestanden en het album worden in dit geval geleverd nadat de tweede betaling voldaan is.

De betaling voor nabestellingen als prints en wanddecoraties dient voldaan te worden alvorens Wendy Verloop Fotografie de opdracht uitzet naar het vaklaboratorium.

Geen enkel gebruik van het fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de klant de factuur van Wendy Verloop Fotografie nog niet heeft voldaan.

Wendy Verloop Fotografie behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren. De fotograaf hanteert de prijzen geldende ten tijde van reservering.

De kosten voor een geboortereportage omvatten een compleet pakket en niet enkel de tijd die door de fotograaf gespendeerd wordt aan de duur van de geboorte. Om die reden worden er dan ook geen kosten in mindering gebracht indien de bevalling sneller verloopt dan verwacht.

Aanleveren fotobestanden
De bewerkte foto’s worden in hoge resolutie in jpg, binnen 3 weken na de geboorte aangeleverd. De beeldselectie van de geboortereportage wordt door Wendy Verloop Fotografie gedaan, er is geen inzage in de bestanden mogelijk en de nabewerking wordt door Wendy Verloop Fotografie bepaald. Hierin heeft de opdrachtgever geen inspraak. Alle files worden ge-edit op een gekalibreerd scherm voor maximale kwaliteit in het album, waarbij de juiste witbalans wordt bepaald van de omgeving. Bij een geboortereportage worden ca 150 foto’s geleverd, waarvan het grootste gedeelte in zwart-wit-bewerking zal zijn. Alle foto`s worden naar gebruikelijke normen bewerkt, zoals dat nodig is bij RAW bestanden op de voor Wendy Verloop Fotografie typerende wijze van bewerken.

Foto’s en Gebruik
Wendy Verloop Fotografie heeft en behoud ten alle tijden het auteursrecht over de gemaakte foto’s. Gekochte bestanden mogen door de klant gebruikt worden op internet en social-media, mits voorzien van het watermerk en/of vermelding van de naam van de fotograaf.

Wendy Verloop Fotografie heeft hierdoor ook het recht voor het door haar fotografisch vervaardigd werk voor eigen promotie te gebruiken. Zoals, maar niet beperkt tot; blog, portfolio, social media, flyers, exposities, wedstrijden. Indien de klant dit niet wil, dient dit voorafgaand aan de sessie schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.

De klant krijgt het gebruiksrecht over de aangeleverde foto’s. Het gebruiksrecht is alleen van toepassing op privé gebruik. Foto’s mogen niet worden doorverkocht of commercieel uitgebuit zonder overleg met en vergoeding voor de fotograaf. Tevens dient de naam en website van de fotograaf genoemd te worden bij commercieel gebruik. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van Wendy Verloop Fotografie, rekent de fotograaf drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.

Het gebruiksrecht houdt ook in dat de klant de aangeleverde foto’s niet mag veranderen of verder bewerken.

Niet gebruikt materiaal is niet opvraagbaar of opeisbaar. Tevens zijn RAW bestanden niet opvraagbaar of opeisbaar.

Het is, door zowel de fotograaf als door andere aanwezigen, niet toegestaan foto’s te publiceren waarop medisch personeel of andere aanwezigen herkenbaar in beeld staan zonder toestemming van deze aanwezigen.

Privacy en Bewaartermijn bestanden
De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de fotobestanden, vanaf het moment van versturen. Bestanden, welke niet voor promotie gebruikt worden, worden wegens privacy gevoeligheid niet langer dan 3 maanden in back-up bewaard. Na deze periode is het dan ook niet meer mogelijk nabestellingen als een fotoalbum of prints/uitvergrotingen of wanddecoraties te plaatsen. Het is aan te raden om zelf een aantal kopieën te maken van de reportage als back up.

Wendy Verloop Fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, etc.) openbaar maken of doorgeven aan derden.

Een kopie van de gemaakte afspraken, de overeenkomst & persoonsgegevens word indien nodig enkel gedeeld met een vervangende fotograaf.

Indien klant een product bestelt kan Wendy Verloop Fotografie er voor kiezen deze rechtstreeks bij de opdrachtgever te laten bezorgen. In dat geval zullen de adresgegevens van de opdrachtgever worden doorgegeven aan de leverancier voor de verzending van het product.

In de bestandsnamen van foto’s worden geen persoonsgegevens gebruikt. Zo zullen de foto’s niet naar voren komen in online zoekmachines, wanneer er op de namen van de opdrachtgevers gezocht wordt.

Klachten
Klachten dienen binnen 10 werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk, per e-mail, te worden ingediend. De klacht zal naar alle redelijkheid worden beoordeeld en bij een gegronde klacht zal deze zo snel mogelijk opgelost worden.

Het resultaat van de reportage is een interpretatie van de fotograaf en berust op de artistieke autonomie van de fotograaf. Klachten over hoe het karakter op het portret overkomt worden niet in behandeling genomen. Dit geldt eveneens voor de nabewerking of de aanwezigheid van zogenaamde ruis bij slechte lichtomstandigheden.

Album
De fotograaf maakt een proefversie van het album op met inhoud en lay-out. Deze lay-out, en de inhoud m.b.t. gekozen foto’s, mogen 3x kosteloos worden gewijzigd. Alleen werk van Wendy Verloop Fotografie mag in het album worden opgenomen om de kwaliteit van het album te waarborgen, mits anders overeengekomen. De geschatte levertijd van dit album is 4 weken.

Mee fotograferen
Er zullen naast de fotograaf geen andere professionele fotografen ingehuurd worden voor de betreffende opdracht. Voor overige personen in de hoedanigheid van gasten of familie is het toegestaan te fotograferen, echter zonder daarbij de fotograaf te hinderen of de door de fotograaf gekozen settingen e.d. ‘mee’ te fotograferen.

Mochten gasten zich hinderlijk opstellen en fotograaf hierdoor belangrijke momenten missen, of wanneer gasten gebruik maken van flitslicht, waardoor belangrijke momenten worden gemist en/of niet kunnen worden vastgelegd zoals gewenst, dan kan de fotograaf hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Indien de opdrachtgever een professionele videograaf inhuurt, dan zal de opdrachtgever aangeven of fotograaf of videograaf de momenten moet vastleggen op het moment dat het niet mogelijk blijkt samen te werken vanaf het beste punt. De fotograaf zal haar best doen tot het beste eindresultaat te komen voor zowel videograaf als fotograaf.

Aansprakelijkheid
Wendy Verloop Fotografie is niet aansprakelijk voor eventueel gemaakte afdrukken, albums en/of wanddecoraties welke niet door haar zijn verzorgd of verstuurd.

Wendy Verloop Fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade welke is ontstaan tijdens het maken van de reportage, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan deze zijde. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

De klant vrijwaart Wendy Verloop Fotografie voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Wendy Verloop Fotografie toerekenbaar is.

Indien Fotograaf om die reden door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Wendy Verloop Fotografie zowel buiten als in rechte bij te staan en al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Wendy Verloop Fotografie, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade die aan de zijde van Wendy Verloop Fotografie en derden daardoor ontstaan, komen voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Geboortefotografie
Iedere bevalling is anders en Wendy Verloop Fotografie fotografeert de situatie zoals deze zich voordoet. Hierdoor kan het voorkomen dat de opdrachtgever niet de foto’s ontvangt die hij/zij voor ogen had (bijvoorbeeld een bad bevalling wordt onverwachts een ziekenhuisbevalling).

Wanneer door zorgverleners wordt aangegeven dat fotograferen (al dan niet tijdelijk) niet langer is toegestaan, staakt Wendy Verloop Fotografie haar activiteiten. Deze zullen weer worden opgepakt, zodra door de zorgverleners wordt aangegeven dat dit weer is toegestaan.

De opdrachtgever mag verwachten dat Wendy Verloop Fotografie niet meer dan 45 minuten nodig heeft om zich klaar te maken om richting de overeengekomen plaats van de geboorte te vertrekken.

Hierbij is geen rekening gehouden met de geschatte reistijd. De reistijd dient hier bij op te worden geteld.

Wendy Verloop Fotografie fotografeert zonder flitslicht. Hoewel er gebruik wordt gemaakt van lichtgevoelige apparatuur kan er zonder voldoende licht niet naar wens gefotografeerd worden. De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat er voldoende licht aanwezig kan zijn in de ruimte waar de bevalling plaats zal gaan vinden.

Indien de opdrachtgever verzuimt Wendy Verloop Fotografie (op tijd) in te lichten, wanneer de geboorte/bevalling plaats vindt, is de opdrachtgever het totaalbedrag verschuldigd aan Wendy Verloop Fotografie, dus óók een eventuele tweede termijn.

Foto’s zullen pas worden aangeleverd, nadat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.

Bij een geboortereportage ontvangt u een professioneel album met harde kaft en 30 spreads ter waarde van € 175,-, tenzij anders is overeengekomen. De waarde van dit album kan niet in mindering op de reportageprijs worden gebracht.

Disclaimer
Wendy Verloop Fotografie is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden.

Wendy Verloop Fotografie geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit technische schade, vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door derden.

Indien niet aan de genoemde voorwaarden kan worden voldaan of tussentijds punten worden gewijzigd welke niet aan de algemene voorwaarden voldoen kan Wendy Verloop Fotografie het contract te allen tijde eenzijdig opzeggen.

Teksten en afbeeldingen vertoond op de website van de fotograaf zijn eigendom van Wendy Verloop en mogen niet gekopieerd worden.

Laatste versie: 20-7-2019